Club Hockey Oleiros - logotipo

Política de privacidade

Responsable do Tratamento

En termos de protección de datos CLUB HOCKEY OLEIROS debe ser considerada Responsable do Tratamento, en relación aos ficheiros/tratamentos que xestiona. Os datos de contacto son os seguintes: dirección postal: c/ Praza da Liberdade, 76 – Oleiros (A Coruña). Dirección electrónica: hockeyoleiros@gmail.com

Tratamentos de datos

Os datos de carácter persoal que se soliciten, no seu caso, consistirán unicamente naqueles estritamente imprescindibles para identificar e atender a solicitude realizada polo titular dos mesmos, en diante o interesado. Dita información será tratada de forma leal, lícita e transparente en relación co interesado. Por outra banda, os datos persoais serán recollidos para finalidades determinadas explícitas e lexítimas, non sendo tratados ulteriormente de maneira con incompatible con ditos fins. Os datos recolleitos de cada interesado serán adecuados, pertinentes e non excesivos en relación ás finalidades correspondentes para cada caso, e serán actualizados sempre que sexa necesario.

Finalidades do tratamento: Xestionar o conxunto de actividades propias do club e relacións que este club mantén con vostede e os membros familiares que vostede incorpore no presente escrito

Lexitimación: A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento do propio interesado.

Destinatarios: Non se prevé cesións ou comunicacións de datos, salvo a Federación Galega de Patinaxe ou outras entidades, se son necesarios para a xestión das fichas deportivas ou competicións, e para cumprir coas obrigacións legais.

Procedencia: Os datos foron facilitados polo propio interesado.

Prazos de conservación: Os datos serán conservados mentres sexan necesarios para xestionar a solicitude.

Dereitos dos interesados

A normativa en materia de protección de datos outorga unha serie de dereitos aos interesados ou titulares dos datos, usuarios do sitio web ou usuarios dos perfís das redes sociais do CLUB HOCKEY OLEIROS. Estes dereitos que asisten ás persoas interesadas son os seguintes:

  • Dereito de acceso: dereito a obter información sobre se os seus propios datos están a ser obxecto de tratamento, así como a finalidade do mesmo, as categorías de datos que se trate, os destinatarios ou categorías de destinatarios, o prazo de conservación e a orixe dos devanditos datos.
  • Dereito de rectificación: dereito a obter a rectificación dos datos persoais inexactos ou incompletos.
  • Dereito de supresión: dereito a obter a supresión dos datos: cando estes xa non sexan necesarios para a finalidade para a cal foron solicitados, o titular dos mesmos retire o consentimento e/ ou se opoña ao tratamento, cando deban suprimirse en cumprimento dunha obrigación legal, ou ben, se os datos obtivéronse en virtude dun servizo de sociedade da información en base ao disposto no art. 8 apdo. 1 do Regulamento Europeo sobre Protección de datos.
  • Dereito de oposición: dereito a opoñerse a un determinado tratamento baseado no consentimento do interesado.
  • Dereito de limitación: dereito a obter a limitación do tratamento dos datos cando o interesado impugne a exactitude dos datos persoais e a empresa verifique a exactitude dos mesmos, cando o tratamento sexa ilícito e o interesado opóñase á supresión dos datos, cando a entidade xa non necesite os datos para os fins para os que foron solicitados, pero o interesado necesíteos para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións, ou ben, cando o interesado opúxose ao tratamento mentres se verifica se os motivos lexítimos da empresa prevalecen sobre os do interesado.

Por outra banda, convén ter en conta que o interesado ou titular dos datos poderá en todo momento presentar unha reclamación ante a autoridade de control competente.

Seguridade

As medidas de seguridade adoptadas polo CLUB HOCKEY OLEIROS son aquelas requiridas, de conformidade co establecido no artigo 32 do RGPD. Neste sentido, o CLUB HOCKEY OLEIROS, tendo en conta o estado da técnica, os custos de aplicación e a natureza, o alcance, o contexto e os fins do tratamento, así como os riscos de probabilidade e gravidade variables para os dereitos e as liberdades das persoas físicas, ten establecidas as medidas técnicas e organizativas apropiadas para garantir o nivel de seguridade adecuado ao risco existente. En todo caso, o CLUB HOCKEY OLEIROS ten implementados os mecanismos suficientes para:

a) Garantir a confidencialidade, integridade, dispoñibilidade e resiliencia permanentes dos sistemas e servizos de tratamento.

b) Restaurar a dispoñibilidade e o acceso aos datos persoais de forma rápida, en caso de incidente físico ou técnico.

c) Verificar, avaliar e valorar, de forma regular, a eficacia das medidas técnicas e organizativas implantadas para garantir a seguridade do tratamento.

d) Seudonimizar e cifrar os datos persoais, no seu caso.